Skip to content Skip to navigation

Thông tin - Thông báo

 Thông báo tổ chức Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức các môn lý luận chính trị và cấp chứng chỉ theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Căn cứ công văn 1620/...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CHÍNH TRỊ HỌC VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên Bộ môn Hành chính công và Bộ môn Chính trị học như sau:...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM 2019
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên như sau: Trưởng...
Thông báo về việc tổ chức các Lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tháng 4/2019
Nhằm đáp ứng nhụ cầu nâng cao trình độ, kiến thức; đổi mới phương pháp giảng đạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận chính trị và giảng viễn lý luận chính...

Trang