Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu chung

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

(Trực thuộc ĐHQG-HCM)

 

Khoa Chính trị - Hành chính là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 212/QĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc ĐHQG-HCM dựa trên sự nâng cấp Trung tâm Lý luận chính trị.

Khoa Chính trị - Hành chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

1. TÊN GỌI

Tên tiếng Việt : Khoa Chính trị - Hành chính
Tên tiếng Anh : School of Political and Administration Sciences

2. TRỤ SỞ

Phòng 707, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chi Minh

3. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC :

Số điện thoại: 028 3724 2160 (143201431-1432)

Số Fax: 848.37.242.178

Email: spas@vnuhcm.edu.vn