Skip to content Skip to navigation

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học "Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Giá trị và ý nghĩa thời đại".

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 65/KHLT-CTHC-GDQP ngày 11/6/2020 giữa Khoa Chính trị - Hành chính và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐHQG-HCM về việc Tổ chức Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh với tuyên ngôn độc lập năm 1945 - giá trị và ý nghĩa thời đại", dự kiến tổ chức vào tuần thứ 4 của tháng 8 năm 2020.

Khoa Chính trị - Hành chính kính gửi quý thầy cô giảng viên, các nhà khoa học Thư mời viết bài Hội thảo (Theo File đính kèm), kính mời Quý thầy cô tham gia viết bài  cho Hội thảo trên./.

Tập tin đính kèm: