Skip to content Skip to navigation

Bài báo khoa học của Ths. Bùi Thanh Tùng đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 05, Tháng 02/2020

Nâng cao chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động ở TP. Hà Nội

Chất lượng cung sức lao động có vai trò rất quan trọng. Việc nâng cao chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động một cách hợp lý, hiệu quả sẽ giúp kinh tế phát triển bền vững, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bài viết phân tích những ueu điểm và hạn chế của chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động trên địa bàn TP.Hà Nội, qua đó kiến nghị giải pháp cho thành phố nhằm cản thiện chất lượng nguồn cung thị trường này trong thời gian tới.

 

Tập tin đính kèm: