Skip to content Skip to navigation

Giảng viên Khoa Chính trị - Hành chính tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ lớn của đất nước

Ngày 21.11, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội thảo Giáo dục Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”, kết nối trực tuyến với nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trong và ngoài nước. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại Học Quốc Gia TPHCM, Lãnh đạo Khoa Chính trị - Hành Chính đã giao nhiệm vụ cho các giảng viên của Khoa viết bài tham luận phục vụ Hội nghị.

Khoa Chính trị - Hành chính đã có 02 bài viết được BTC Hội thảo đưa vào Kỷ yếu và mời tham dự Hội thảo là: “Kinh nghiệm xây dựng văn hóa học đường ở một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam” (TS. Nguyễn Đình Quốc Cường - Phó Trưởng khoa) và “Đi tìm các giá trị văn hóa học đường của Việt Nam hiện nay” (TS. Trương Thị Mai - Giảng viên).

Một số hình ảnh giảng viên của Khoa tham dự Hội thảo

Một số hình ảnh giảng viên của Khoa tham dự Hội thảo

(Một số hình ảnh giảng viên của Khoa tham dự Hội thảo)

Ngày 24-11-2021, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 2 (Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 24-11-1946, cách đây 75 năm). Tham dự Hội nghị có 600 đại biểu tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội). Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu, chỉ đạo rất quan trọng tại Hội nghị. Sau Hội nghị chắc chắn sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho văn hóa Việt Nam.

Nhận thức tầm quan trọng của sự kiện này, nhiều giảng viên của Khoa Chính trị - Hành chính đã chủ động tham gia viết bài gửi đến Ban tổ chức Hội nghị. Có 05 giảng viên của Khoa đã được mời tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Thành ủy TPHCM.

Trong số bài viết của các giảng viên tham dự, có 02 bài viết đã được đưa vào kỷ yếu Hội nghị. Bài “Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới” (PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa - Ths. Trần Thị Châu); bài “Văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay” (TS. Trương Thị Mai).

Thầy (Cô) của bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Chính trị - Hành chính tham dự Hội nghị trực tuyến tại Hội trường Thành ủy TPHCM

Thầy (Cô) của bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Chính trị - Hành chính tham dự Hội nghị trực tuyến tại Hội trường Thành ủy TPHCM

(Thầy (Cô) của bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Chính trị - Hành chính tham dự Hội nghị trực tuyến tại Hội trường Thành ủy TPHCM)