Skip to content Skip to navigation

Bài báo khoa học của Ths. Bùi Thanh Tùng đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, Tháng 01/2020

Phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Tóm tắt

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế  và văn hóa của cả nước, trong những năm qua thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào phát triển kinh tế, tạo những bước chuyển biến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển thị trường sức lao động. Tuy nhiên phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hà Nội  còn nhiều hạn chế, đòi hỏi những biện pháp cải thiện trong thời gian tới.

Tập tin đính kèm: