Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc học tập Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021- 2022

Thực hiện Kế hoạch 135/KH-CTHC, ngày 10/9/2021 của Khoa Chính trị - Hành chính về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022, Khoa Chính trị - Hành chính xin thông báo việc học tập Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 09/10/2021.

- Thời gian lên lớp: Sáng 08h30; Chiều 13h30. Các bạn sinh viên lên lớp trước 15 phút để ổn định lớp học.

- Riêng ngày 05/10/2021, các bạn sinh viên lên lớp lúc 08h00 để 08h15 Khoa tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022.

(Xem lịch học chi tiết đính kèm theo)

2. Hình thức học: Học theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom Meeting.

- Đường link (ID và Pass): Gửi qua địa chỉ email trước ngày 03/10/2021. Khi đăng nhập sinh viên ghi đầy đủ Họ và tên – mã số sinh viên.

3. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên ngành Quản lý công khoá 2021-2025.

4. Yêu cầu: Đây là nội dung bắt buộc đối với sinh viên đầu khoá. Sinh viên học tập theo chương trình, kế hoạch của Khoa Chính trị - Hành chính đưa ra. Những trường hợp sinh viên không chấp hành hay không tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên sẽ xử lý theo quy định chung của ĐHQG-HCM và quy định đánh giá rèn luyện sinh viên của Khoa Chính trị - Hành chính. Sau Tuần sinh hoạt sinh viên sẽ làm bài thu hoạch theo hướng dẫn (Xem Phụ lục kèm theo).

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Khoa Chính trị - Hành chính. Email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn.

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ

NĂM HỌC 2021-2022

1. Nội dung thu hoạch:

Các bạn sinh viên lựa chọn 01 câu trong số 04 câu hỏi dưới đây để làm bài thu hoạch:

Câu 1: Sử dụng Mô hình SWOT để phân tích và nêu định hướng của bản thân trong học tập và rèn luyện tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM ?

Câu 2:  Bạn sẽ áp dụng các kỹ năng đã học vào quá trình học tập, rèn luyện tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM như thế nào ?

Câu 3: Với tư cách là sinh viên, theo anh chị, chúng ta phải làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo ?

Câu 4: Qua việc học tập phong cách Hồ Chí Minh, sinh viên cần rút ra bài học gì đối với bản thân ?

2. Cách trình bày:

- Bài thu hoạch sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Micosoft Word; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2,5 cm. Có đánh số trang theo quy định.

- Bài viết dài tối thiểu 03 trang và không dài quá 06 trang trên khổ giấy A4. Bài thu hoạch không được sao chép lẫn nhau và đưa vào các nội dung không phù hợp.

- Nội dung bài thu hoạch ghi đầy đủ: Họ và tên, mã số sinh viên, Lớp QLC.K1A.2021.

- Tiêu đề của File ghi theo thứ tự: Họ và tên-MSSV- QLC.K1A.2021.

3. Yêu cầu:

- Bài thu hoạch được nộp về Khoa Chính trị - Hành chính thông qua địa chỉ email Phòng Đào tạo & CTSV (phongdaotao.spas@gmail.com) trước ngày 15/10/2021.

- Đối với các sinh viên không làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022 sẽ bị đánh giá vào kết quả điểm rèn luyện của sinh viên và làm căn cứ xét các hình thức khen thưởng khác.