Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính vinh dự đón nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2020-2021

Căn cứ theo Quyết định số 4464/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận danh hiệu thi đua, Khoa Chính trị - Hành chính vinh sự là một trong 31 tập thể thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2020-2021. Để đạt được thành tính này là sự nỗ lực, nhiệt huyết cống hiến cho công việc của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Khoa Chính trị - Hành chính.