Skip to content Skip to navigation

Đào tạo chính quy

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ DÀO TẠO THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Sáng ngày 16/6/2020, Khoa Chính trị - Hành chính (Khoa) tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa nhằm đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá hồ sơ Đề án mở ngành Quản lý công...