Skip to content Skip to navigation

Giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị của Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tham gia tập huấn năm 2022

Giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị của Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tham gia tập huấn năm 2022

 

Thực hiện Công văn số 4754/BGDĐT-GDĐH ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính tri tham gia tập huấn bồi dưỡng từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 09 năm 2022 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Khoa Chính trị - Hành chính đã cử 3 giảng viên tham gia Hội nghị tập huấn này gồm:

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng khoa

TS. Mạch Thị Khánh Trinh, Phó trưởng phụ trách Bộ môn Lý luận và Khoa học chính trị

ThS. Lê Văn Thông, Phó trưởng Bộ môn Lý luận chính trị

Đợt tập huấn lần này, Hội nghị được nghe các chuyên gia báo cáo các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ tư, lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chuyên đề 2: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

Chuyên đề 3: Kinh tế Việt Nam năm 2022

Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Các giảng viên được Khoa cử đi đã nghiêm túc thực hiện những quy định của đợt tập huấn và hoàn thành bài thu hoạch khi khóa tập huấn kết thúc.

Hình ảnh của đợt tập huấn năm 2022: