Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Khoa Chính trị - Hành chính | Trung thực - Chất lượng - Phục vụ

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Lựa chọn ngành Quản lý công là sự lựa chọn cho tương lai !

Đào tạo Đại học

Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục

Đào tạo Sau Đại học

Hình thức đào tạo dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành

Đào tạo Bồi dưỡng

Mục tiêu của việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động của cán bộ, công chức

Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh khoa học giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo