Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

KHỐI VĂN PHÒNG

Bà Nguyễn Thị Kim Hường

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

ThS. Đoàn Ngọc Minh Hương

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Ông Lương Chí Nguyện

Chuyên viên 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

ThS. Nguyễn Minh Hải

Phó Trưởng phòng

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Trưởng phòng

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

Bà Ngô Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Bà Đào Thị Minh Như

Chuyên viên

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

BỘ MÔN

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Lê Văn Thông

Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

TS. Mạch Thị Khánh Trinh

Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Lê Văn Đại

Giảng viên

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Nguyễn Hữu Trinh

Giảng viên

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Bùi Thanh Tùng

Giảng viên

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Nguyễn Thị Kim Chung

Giảng viên

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Quách Thị Minh Trang

Giảng viên

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giảng viên

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

TS. Trần Hoàng Hảo

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Hồ Chí Minh học và Lịch sử Đảng

ThS. Phan Thị Cẩm Lai

Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Hồ Chí Minh học và Lịch sử Đảng

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên

Bộ môn Hồ Chí Minh học và Lịch sử Đảng

ThS. Bùi Anh Thư

Giảng viên

Bộ môn Hồ Chí Minh học và Lịch sử Đảng

ThS. Trương Thị Mai

Giảng viên

Bộ môn Hồ Chí Minh học và Lịch sử Đảng

ThS. Trần Thị Châu

Giảng viên

Bộ môn Hồ Chí Minh học và Lịch sử Đảng

ThS. Phạm Nhựt Cường

Giảng viên

Bộ môn Hành chính học

ThS. Đào Văn hân

Giảng viên

Bộ môn Bộ môn Hành chính học