Skip to content Skip to navigation

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 07/01/2020

Công tác soạn thảo văn bản hành chính là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhưng vô cùng quan trọng của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính của công chức, viên chức Khoa Chính trị - Hành chính, ngày 07/01/2020, Khoa Chính trị - Hành chính vinh dự được TS. GVCC. Hà Quang Thanh, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. HCM chủ trì Lớp Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính tại Khoa. Lớp học có thời lượng trong 01 ngày với số lượng học viên là 21 công chức, viên chức của Khoa Chính trị - Hành chính. Thông qua Lớp Bồi dưỡng, người nghe có thể nắm rõ các nội dung như: Những vấn đề chung về văn bản quản lý; Nguyên tắc và yêu cầu của việc xây dựng và ban hành văn bản; Soạn thảo văn bản quản lý thường dùng

Một số hình ảnh đẹp của lớp học:

TS. GVCC. Hà Quang Thanh trình bày nội dung lớp học