Skip to content Skip to navigation

Hội nghị là đại diện lãnh đạo các đơn vị và các nhân sự phụ trách công tác Thi đua Khen thưởng tại các đơn vị thuộc Cụm 2

Thực hiện Công văn số 375/ĐHQG-TĐKT ngày 03/3/2020 của ĐQHG-HCM về việc chia Cụm thi đua trong ĐHQG-HCM. Cụm Thi đua số 2 (Cụm 2) được thành lập gồm 05 thành viên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trường Đại học An Giang và Khoa Chính trị – Hành chính. Sáng ngày 23/7/2020, Cụm trưởng Cụm 2 năm học 2019 – 2020,  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Về tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo các đơn vị và các nhân sự phụ trách công tác Thi đua Khen thưởng tại các đơn vị thuộc Cụm 2. Tại buổi Hội nghị, đại diện Cụm trưởng Cụm 2 đã Báo cáo công tác Thi đua – Khen thưởng năm học 2019 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Cụm thi đua số 2 và tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm học 2020 – 2021. Buổi Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Toàn cảnh Hội nghị.