Skip to content Skip to navigation

ĐOÀN CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN