Skip to content Skip to navigation

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0 theo chuẩn đầu ra mô hình CDIO (khóa 1)