Skip to content Skip to navigation

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tích cực tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐH ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính (Khoa) đã quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên của Khoa về nhiệm vụ nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2021, triển khai Công văn số 133-CV/ĐU ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc điều chỉnh hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức Hội nghị trực tuyến từ ĐHQG-HCM (Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức,  thành phố Hồ Chí Minh) cùng với gần 20 điểm cầu.

Tại điểm cầu SPAS-Khoa CT-HC, các cán bộ chủ chốt và đảng viên Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã nghiêm túc và tích cực tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành viết bài thu hoạch theo yêu cầu.

 

 Một số hình ảnh tiêu biểu Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu SPAS-Khoa CT-HC: