Skip to content Skip to navigation

Bồi dưỡng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh” khóa 9 (Cấp chứng chỉ)   Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1 (Cấp chứng chỉ)   Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH,...
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC”
          Ngày 15/6/2020, Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ...
Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận...
Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận...
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khoa Chính trị - Hành...
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Căn cứ công văn 1620/...